Obchodní podmínkyVŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

PROTWIN s.r.o.

se sídlem Heřmánková 863/13, Heřmanice, 713 00 Ostrava

IČ: 087 93 913

zapsané obchodního rejstříku, vedenéhoKrajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 80868 pro prodej produktů a služeb na on-line webových stránkách umístěných na adrese www.protwin.cz

(dále jen prodávající)

  1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "OZ") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě KS (dále jen "KS") uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím výše uvedených webových stránek prodávajícího.

1.2. V případech, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit produktů od prodávajícího, je právnickou osobou či fyzickou osobou, jež jedná při objednávání produktů v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, upravují vztahy mezi prodávajícím a takovou osobou také zvláštní ustanovení čl. 10 obchodních podmínek.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí KS. KS a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

     2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Veškerá prezentace produktů umístěná ve webové stránce obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se nepoužije.

2.2. Webová stránka obchodu obsahuje informace o produktů, a to včetně uvedení cen jednotlivého produktů. Ceny produktů jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny produktů zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3. Webové stránky obchodu obsahují také informace o nákladech spojených s balením a dodáním produktů. Není-li stanoveno výslovně jinak, informace o nákladech spojených s balením a dodáním produktů uvedené na webových stránkách obchodu platí pouze v případech doručování produktů na území České republiky.

2.4. Pro objednání produktů vyplní kupující objednávkový formulář na webových stránkách obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

2.4.1. objednávaném produktů (objednávané produktů "vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

2.4.2. způsobu úhrady kupní ceny produktů, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného produktů a

2.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním produktů (dále společně jen jako "objednávka").

2.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství produktů, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká odesláním objednávky.

2.7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání KS. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením KS (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

     3. CENY PRODUKTŮ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Cenu produktů a případné náklady spojené s dodáním produktů dle KS může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

3.1.1. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

3.1.2. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 5802173379/0800 vedeného u České spořitelny, a.s. (IBAN CZ75 0800 0000 0058 0217 3379 BIC GIBACZPX)

3.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním produktů ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním produktů.

3.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 3.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu produktů předem.

3.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí produktů. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do sedmi (5) dnů od uzavření KS.

3.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu produktů společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.6. Prodávající je oprávněn, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním produktů kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 OZ se nepoužije.

3.7. Případné slevy z ceny produktů poskytnuté prodávajícím kupujícím nelze vzájemně kombinovat.

3.8. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě KS kupujícímu daňový doklad - fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny produktů a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4 ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

4.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 OZ, nelze mimo jiné odstoupit od KS o dodávce produktů, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

4.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od KS odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 OZ právo od KS odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí produktů, přičemž v případě, že předmětem KS je několik druhů produktů nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky produktů. Odstoupení od KS musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě 14 dnů. Odstoupení od KS může kupující zasílat mimo jiné na adresu prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího protwin@protwin.cz.

4.3.V případě odstoupení od KS dle čl. 4.2 obchodních podmínek se KS od počátku ruší. Produktů musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od KS, nese kupující náklady spojené s navrácením produktů prodávajícímu.

4.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od KS kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení produktů kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od KS, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující produktů vrátí nebo prokáže, že produktů prodávajícímu odeslal.

4.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na produktech je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

4.6. Do doby převzetí produktů kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od KS odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

4.7. Je-li společně se produktům poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od KS kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se produktům prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ PRODUKTŮ

5.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.2. Je-li prodávající podle KS povinen dodat produktů na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít produktů při dodání.

5.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno produktů doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním produktů, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.4. Při převzetí produktů od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů produktů a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

5.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě produktů mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ). Výrobcem produktů může být poskytnuta záruka za jakost produktů.

6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že produktů při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující produkty převzal:

6.2.1. mají produkty vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu produktů a na základě reklamy jimi prováděné,

6.2.2. se produkty hodí k účelu, který pro jejich použití prodávající uvádí nebo ke kterému se produkty tohoto druhu obvykle používají,

6.2.3. produkty odpovídají jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

6.2.4. jsou produkty v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

6.2.5. produkty vyhovují požadavkům právních předpisů.

6.3. Ustanovení uvedená v čl. 6.2. obchodních podmínek se nepoužijí u produktů prodávaných za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení produktů způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého produktu na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou produkty měly při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy produktů.

6.4. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného produktů, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované produkty.

6.5. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI

7.1. Kupující nabývá vlastnictví k produktům zaplacením celé kupní ceny produktů.

7.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) OZ.

7.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy protwin@protwin.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na e-mail kupujícího.

7.4. Prodávající je oprávněn k prodeji produktů na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ.

7.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1. Prodávající zpracovává osobní údaje v souladu s právními předpisy.

9. DORUČOVÁNÍ

9.1. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

10. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO SITUACE, KDY KUPUJÍCÍ NENÍ SPOTŘEBITELEM

10.1. Pro vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, který není spotřebitelem, se ustanovení čl. 5.1 až čl. 5.5, čl. 7, čl. 8.2 až 8.4, čl. 12.3 a čl. 12.4 obchodních podmínek nepoužijí. Kupujícímu, který není spotřebitelem, mohou být zobrazovány ceny produktů bez daně z přidané hodnoty.

10.2. Pokud kupující není spotřebitelem a prodávající předá dle KS dopravci produktů pro přepravu ke kupujícímu, přechází na kupujícího nebezpečí škody předáním produktů prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení. Odevzdáním věci kupujícímu se v tomto případě rozumí předání věci prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího.

10.3. Pro vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, který není spotřebitelem, se vylučuje použití ustanovení § 1799 a 1800 OZ.

10.4. Pro vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, který je podnikatelem, se vylučuje použití zachovávaných obchodních zvyklostí ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 OZ.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Pokud vztah založený KS obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

11.3. KS včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11.4. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Heřmánková 863/13, Heřmanice, 713 00 Ostrava, adresa elektronické pošty: protwin@protwin.cz, telefon: 739304189.

V Ostravě dne 1.5.2021

Protwin s.r.o.