GDPR


Zásady ochrany osobních údajů platné a účinné od 1. 7. 2020.

Toto jsou Zásady ochrany osobních údajů ("Zásady") právnické osoby, společnosti PROTWIN s.r.o., se sídlem v Ostravě - Heřmanicích, Heřmánková 863/13, 71300, IČO: 08793913, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou 80868 C. Tyto Zásady jsou zpracovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 - Obecným nařízením o ochraně osobních údajů, tzv. "GDPR".


Jak zpracováváme vaše osobní údaje?


1) KDE SE NA NÁS MŮŽETE OBRÁTIT?
Obracet se na nás můžete s jakýmikoliv dotazy na e-mailové adrese jas@protwin.cz. 


2) PRO JAKÉ ÚČELY A NA ZÁKLADĚ JAKÉHO PRÁVNÍHO DŮVODU ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?
Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem:
 • poskytování služeb či uzavírání smluv,
 • abychom mohli reagovat na vaše dotazy či žádosti v oblasti ochrany osobních údajů,
 • abychom vám mohli zasílat informační sdělení,
 • nebo abychom chránili svá práva.
Právním důvodem pro zpracování vašich osobních údajů je:
 • plnění smlouvy v případě poskytování našich služeb či uzavírání smluv,
 • splnění právní povinnosti v případě vašich dotazů a žádostí ohledně ochrany osobních údajů,
 • náš oprávněný zájem v případě zasílání informačních sdělení nebo ochrany mých práv, nebo
 • váš případný souhlas se zasíláním informačních sdělení.

3) JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE O VÁS ZPRACOVÁVÁME A PO JAK DLOUHOU DOBU?
 • Pro účely poskytování našich služeb nebo uzavírání smluv o vás můžeme zpracovávat následující osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, profesi, případně název obchodní firmy, adresu sídla firmy, IČO, DIČ a číslo bankovního účtu. V případě neposkytnutí těchto údajů nemůžeme zaručit poskytnutí našich služeb, protože mohou být nezbytné pro uzavření smlouvy. Osobní údaje můžeme zpracovávat až 10 let od poskytnutí služby. V případě, že k poskytnutí služby nedošlo, a ani nedojde, údaje budou smazány do dvou měsíců od skončení poslední komunikace. Dva měsíce se jeví jako rozumně stanovená doba pro případ, že by došlo k obnově kontaktu za účelem poskytnutí služeb.
 • Pro účely řešení vašich dotazů a žádostí můžeme zpracovávat jméno, příjmení, e-mailovou adresu a případně název obchodní firmy. Bez těchto údajů nejsme schopni zpracovat vaše dotazy a žádosti. Osobní údaje můžeme zpracovávat až 10 let od vyřízení vaší žádosti.
 • Pro účely zasílání informačních sdělení zpracováváme jméno, příjmení a e-mailovou adresu. Bez těchto údajů vám nejsme schopni zasílat informační sdělení. Osobní údaje budeme zpracovávat, dokud nepožádáte o nezasílání informačních sdělení nebo neodvoláte váš souhlas se zasíláním. To můžete provést prostřednictvím e-mailové adresy jas@protwin.cz.
 • Vaše osobní údaje můžeme v konkrétním případě zpracovávat déle, pokud nám to stanoví některý z právních předpisů - zejména v oblasti daní, účetnictví či archivnictví.

4) INFORMAČNÍ SDĚLENÍ
Pokud jsme s vámi uzavřeli smlouvu, tzn. poskytli jsem vám službu, a nepožádali jste o NEZASÍLÁNÍ informačních sdělení, dovolujeme si vám zasílat informační sdělení. V informačních sděleních budou informace ohledně našich služeb, produktů, pořádaných akcí nebo zajímavostech, které by vás mohly v souvislosti s našimi službami zajímat.
Kdykoliv můžete požádat o zrušení zasílání informačních sdělení. Můžete tak učinit na mojí kontaktní e-mailové adrese nebo pomocí odhlašovacího odkazu v každém e-mailu obsahujícím informační sdělení. Požádání o nezasílání informačních sdělení nebude a nemůže mít pro vás jakékoliv negativní důsledky.
Informační sdělení vám také můžeme zasílat, pokud jste nám předem udělili souhlas, aniž bychom s vámi uzavřeli smlouvu o poskytnutí služeb. Tento souhlas lze kdykoliv odvolat zprávou na mojí kontaktní e-mailové adrese, nebo pomocí odhlašovacího odkazu v každém e-mailu obsahujícím informační sdělení.


5) OSOBNÍ ÚDAJE OSOB MLADŠÍCH 16 LET
Nezpracováváme osobní údaje osob mladších 16 let.


6) PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje nebudou zpřístupněny žádné třetí straně, s výjimkou osob, které se námi úzce spolupracují na základě živnostenského oprávnění, nebo se může jednat o naše případné externí IT správce / HW servisní techniky.


7) PŘEDÁVÁNÍ DO TŘETÍCH ZEMÍ
Pro zpracování vašich osobních údajů můžeme využívat online služeb např. společnosti Google LLC či Microsoft Corporation nebo e-mailingových služeb společnosti The Rocket Science Group, LLC (známá pod značkou MailChimp). Tyto společnosti se nacházejí ve Spojených státech amerických, a jsou zapsány v tzv. štítu EU-USA na ochranu soukromí. Štít je dostupný na: https://www.privacyshield.gov. Evropská komise vydala rozhodnutí o odpovídající ochraně ve vztahu k tomuto štítu, a to v režimu čl. 45 odst. 9 GDPR, tudíž takové předávání osobních údajů nevyžaduje zvláštní povolení.


8) VAŠE PRÁVA
Pokud zpracováváme vaše osobní údaje, máte právo na:
 • přístup k těmto osobním údajům,
 • opravu osobních údajů,
 • výmaz osobních údajů,
 • případně omezení zpracování osobních údajů,
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
 • a na přenositelnost osobních údajů.
Máte také právo na podání stížností u dozorového úřadu. Můžete tak učinit u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Webová adresa dostupná zde: https://www.uoou.cz/. 

 

9) POPIS JEDNOTLIVÝCH PRÁV
Právo na přístup k osobním údajům znamená, že máte právo ode nás dostat potvrzení, zda osobní údaje, které vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům, včetně informací o zpracování, dle čl. 15 GDPR:
 • účel zpracování,
 • kategorie osobních údajů,
 • příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů,
 • doba, po kterou bude docházet ke zpracování či kritéria,
 • právo na opravu, výmaz, omezení zpracování, námitky proti zpracování,
 • právo podat stížnost u dozorového orgánu,
 • veškeré dostupné informace o zdrojích osobních údajů, pokud nejsou získány od Vás,
 • že dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování a informace o tom,
 • v případě předávání do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci, informace o vhodných zárukách dle čl. 46 GDPR vztahující se na předání.

Právo na opravu znamená, že máte právo na to, abychom opravili nepřesné údaje, případně je doplnili, a to v souladu s čl. 16 GDPR.
Právo na výmaz znamená, že máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali za podmínek dle čl. 17 GDPR. Osobní údaje musíme pro vás vymazat, a to pouze za předpokladu, že:
 • osobní údaje nejsou již potřebné pro účely zpracování,
 • došlo k odvolání souhlasu a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,
 • vznesli jste námitku proti zpracování,
 • zpracování je protiprávní,
 • výmaz je nutný ke splnění právní povinnosti, nebo
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou informační společnosti ve smyslu čl. 8 odst. 1 GDPR.

Právo na omezení zpracování znamená, že máte právo na to, abychom zpracování vašich osobních údajů omezili, a to za podmínek dle čl. 18 GDPR.
Dále máte právo na přenositelnost, což znamená, že máte právo na to, abychom vám předali vaše údaje ve strojově čitelném formátu, pokud je zpracování založeno na souhlasu nebo na smlouvě (plnění smlouvy) a zároveň se zpracování provádí automatizovaně, a to dle čl. 20 GDPR.


10) PRÁVO VZNÉST NÁMITKU
Výslovně vás upozorňujeme na vaše právo vznést námitku. Toto právo znamená, že máte právo vnést námitku proti zasílání našich informačních sdělení, resp. proti jakémukoliv přímému marketingu. Pokud takovou námitku vznesete, přestaneme se zasíláním informačních sdělení, případně s přímým marketingem.
Právo vznést námitku lze také obecně využít proti zpracování osobních údajů na základě právního důvodu - "oprávněného zájmu" nebo "plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, včetně profilování založeného na těchto právních důvodech". K tomuto právu viz článek 21 GDPR.
Vznést námitku můžete na e-mailovou adresu jas@protwin.cz.